Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Eolas

This is paragraph text. Double click here to edit and add your own text.

An Ghaeilge

Imeachtaí

 Nasc chuig Polasaithe na Scoile :ANSEO

Taithí Oibre

Comórtais éagsúla 

Ceol /Cór na Scoile

Turais Oideachasiúl:An Iodail 2017

Malartú chuig an Ghearmáin

Turais Eolaíochta,Ealaíne agus Staire

Spóirt

Freastal ar laethanta Oscailte

Mionchomhlachtaí

Gaisce an Uachtarain

Nuachtlitir na Scoile

Tá na Ceardlanna seo leanas ar siúl :

Dramaíocht

Sabhailteacht

Clár Follaine na Scoile

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Cúrsa Seoltóireacht

Lá Spreagadh agus Spraoi


Bord Bainistíocht na Scoile:

Ainmní Bord Oideachais &Oilúna na Gaillimhe& Ros Comáin;Máire Ní Chéidigh

Comh.Contae Seán Ó Tuairisg agus Tomás Ó Coisdealbha

Ainmní ord Siúracha na trócaire Mairtin Ó Conghaile, Seamus Ó Conceannain agus Máire úí Ghríofa

Ainmní tofa na Múinteoirí Micheal Ó Gríofa agus Gráinne Bhreathnach

Ainmní tofa na dTuismitheoirí Micheál ó Cadhain agus Mae Uí Chathasaigh

Rúnaí an Bhord Bainistíochta:An Príomhoide: Dara ó Maoilchiaráin


Coiste na dTuismitheoirí:


Tá coiste na dtuismitheoirí gníomhach sa scoil.Bíonn ról ag na gcoiste i gcúrsaí polasaí agus forbairt na scoile.

Gladys Uí Niaidh,Matt Casey, Charele Uí Chonaola, Caroline Uí Chonaire,Bridie Uí Ghiollaphadraic,Máire Mhic Graith,Reamonn de Brún,Tomás ó hAllmhurain, Micheal Ó Dunaird agusMicheal ó Cadhain (ionadaí ón mBord Bainistíochta)

Mae Uí Chathasaigh (ionadaí ón mBord Bainistíochta)

Culaith Scoile.


Tá culaith scoile ag scoláírí na scoile.Tá Geansaí naibhí le suaitheantas na scoile air, a chaitear le léine bán  agus brístí liath.tá cóta scoile le suaitheantas na scoile mar chuid de culaith na scoile.Is feidir gnáth bhróga reatha a chaitheamh.Táthar súil go mbeadh athrú éadach feiliúnach ag na scoláirúí do na ranganna corpoideachas.Cuireann culaith na scoile le dea-íomhá agus dea-iompar na scoile

An Lá Scoile:

Tosnaíonn lá scoile ag a 9;05 ar maidin le tionóil.Tosnaíonn an chéad rang ag 9;15 agus leanann an scoil ar aghaidh ón Luan go Déardaoin go dtí 4;00i.n.Ar an Aoine críochnaíonn an scoil 1;45 i.n .Bíonn lón idir  1;30 -2;00 .Tá lón folláin saor in aisce ar fáil gach lá i mbialann na scoile .Níl cead ag scolaire suíomh na scoile a fhagail le linn an lá scoile gan síniú ó na tuismitheoirí.

Cuirtear an- bhéim ar thábhacht na Gaeilge agus arár gcultúr Gaelach  anseo i Scoil phobail Mhic dara.Tá club Gaeilge láidir againn sa scoil a spreagann na scoláirí chun páirt a ghlacadh in ImeachtaíGaelacha ag am lóin.Cuirtear tacaíocht ar fáil dóibh siúd atá ar bheagán gaeilge chun bheith gníomhach agus páirteach i ngach réimse de shaol na scoile.

An Sraith Shóisearach.

Gaeilge    

Béarla

Matamatic   

Gearmáinis

Tíreolaíocht

Stair

Eolaíocht

Eacnamaíocht Bhaile

Miotalóireacht

Staidéar Gnó

Adhmadóireacht

Grafaic Theicniúil

Ealaín

Oid.saoránach,Sóis. &Polaitiúil

Oid.Sóisialta,Pearsanta &Sláinte

Ceol

Ríomhaireacht agus Teicneolaíocht

Teagasc Reiligiúin

Corpoideachas

                  

Ábhair don Ardteistiméireacht

Gaeilge

Béarla

Matamatic

Gearmáinis

Tíreolaíocht

Stair

Bitheolaíocht

Fisic

Gnó

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Innealtóireacht

Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide

Staidéar Foirgníochta

Ceol

Glár Gairme

Gairmthreoir

Corpoideachas

Teagasc Reiligiúin

ECDL (don Idirbhliain)


Tá cur i láthair  an trathnóna oscailte na scoile le feicáil anseo.

Bain Taitneamh